Integritetspolicy 2018-05-01

Denna integritetspolicy gäller för alla klientens kontakter med JeaFitness och Jenny Andersson, PT.
Policyn utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att tillvarata klientens rättigheter och integritet.

Bakgrund
Vi behandlar klientens personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot klienten. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Personuppgifter som behandlas
Exempel på information som inhämtas:
* Namn
* E-postadress
* Information rörande allmän hälso- och träningsstatus
* Kön

Hur hämtar vi in information
Vi inhämtar informationen i kontakt med klienten via e-post, personlig kontakt och kontraktsskrivning. Genom att klienten självmant tar kontakten med oss och delger oss informationen samt skriver kontrakt, samtycker klienten till att vi behandlar personuppgifterna.

Klienten kan när som helst återkalla samtycket. Vi kommer då inte längre att behandla personuppgifterna eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lagstiftning. Tänk på att ett återkallande av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig som klient.

Ändamålet med informationen som inhämtas
* För att kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster
* För att kunna sända relevant information
* För att kunna ta kontakt och erbjuda våra produkter och tjänster

Hur lagras informationen
Information som inhämtats lagras på enskild dator som är lösenordsskyddad. Information lagras även i bokföringssyfte som exempelvis fakturor och löpande dagbokföring.

Hur tas informationen bort?
Klienten kan när som helst kontakta JeaFitness för att ta bort all information, så länge detta ärförenligt med gällande lagstiftning.

Utlämning av information till tredje part?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut klientens personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lagstiftning. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Rättigheter
Som klient hos JeaFitness har man rätt till insyn i behandling av personuppgifter. Klienten kan kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgift i enlighet med personuppgiftslagen.
När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan klienten när som helst ta tillbaka samtycket.

Ansvar
JeaFitness är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tillvaratas.